Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 SỬ DỤNG TRONG CƠ CỞ GIÁO DỤC TRUNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2023 - 2024.

    Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bô sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 nám 2019,
    Căn cứ Luật giáo dục số 43/2019/QHJ4 ngày 14 tháng 6 năm 2019;
    Căn cứ thông tư số 32/2018/TT-BGDDT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của bộ trưởng bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông.
    Căn cứ thông tư số 25/2020/TT-BGDDT ngày 26 tháng 8 nám 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.
    Căn cứ Quyết định số 766/QD-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2021 của UBND thành phố Đà nẵng về việc ban hành Bộ Tiêu chí lựa chọn  sách giáo khoa phù hợp với cơ sở giáo dục trung hoc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
   Theo Báo cáo của 16 Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lop 10 theo Quyêt định số 881/QD- UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thành lập các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 theo Chương trình giáo dục phô thông 2018;
    Theo đề nghị của sở GD&ĐT tại tờ trình số 1353/TTr-SGDDT ngày 30 tháng 5 năm 2022 và ý kiên thông nhất của các thành viên UBND thành phố.


  Xem chi tiết
   »  Các bản tin khác