Tin tức

   Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên;
   Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
   Căn cứ Quyết định số 1280/QĐ-SGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng;


   Căn cứ Công văn số 3899/BGDĐT-GDTrH ngày 03/8/2023 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024; Căn cứ Công văn số 2510/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2023 của Sở GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024; Căn cứ Công văn số 2707/SGDĐT-VP ngày 13/9/2023 của Sở GD-ĐT về việc ban hành công tác trọng tâm năm học 2023-2024; Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2023-2024.

    Căn cứ Công văn số 3899/BGDĐT-GDTrH ngày 03/8/2023 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024; Căn cứ Công văn số 2510/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2023 của Sở GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024; Căn cứ Công văn số 2707/SGDĐT-VP ngày 13/9/2023 của Sở GD-ĐT về việc ban hành công tác trọng tâm năm học 2023-2024; Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra chất lượng giữa học kỳ I năm học 2023-2024 với nội dung như sau:

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023 - 2024.

Cập nhật ngày : 30-09-2023
    Công văn số 3899/BGDĐT-GDTrH ngày 03/8/2023 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024. Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Công văn số 2707/SGDĐT-VP ngày 13/9/2023 của Sở GD-ĐT về việc ban hành công tác trọng tâm năm học 2023-2024. Công văn số 2510/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2023 của Sở GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024.

Trong không khí của những ngày thu lịch sử, cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hòa chung với khí thế tưng bừng, phấn khởi của hàng triệu học sinh trong cả nước đón chào năm học mới, sáng ngày 5/9/2023 thầy và trò trường THPT Thái Phiên long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 – 2024.

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bô sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 nám 2019,
  Căn cứ Luật giáo dục số 43/2019/QHJ4 ngày 14 tháng 6 năm 2019;
  Căn cứ thông tư số 32/2018/TT-BGDDT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của bộ trưởng bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông.
  Căn cứ thông tư số 25/2020/TT-BGDDT ngày 26 tháng 8 nám 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.
  Căn cứ Quyết định số 766/QD-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2021 của UBND thành phố Đà nẵng về việc ban hành Bộ Tiêu chí lựa chọn  sách giáo khoa phù hợp với cơ sở giáo dục trung hoc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
 Theo Báo cáo của 16 Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lop 10 theo Quyêt định số 881/QD- UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thành lập các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 theo Chương trình giáo dục phô thông 2018;
  Theo đề nghị của sở GD&ĐT tại tờ trình số 1353/TTr-SGDDT ngày 30 tháng 5 năm 2022 và ý kiên thông nhất của các thành viên UBND thành phố.

   Thực hiện kế hoạch tuyển sinh lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, trường Trung học Phổ thông Thái Phiên xây dựng kế hoạch nhập học vào lớp 10 năm học 2023-2024 với nội dung như sau. 

SINH HOẠT NGOẠI KHÓA CLB TIẾNG ANH

Cập nhật ngày : 10-03-2023
   Thực hiện theo Kế hoạch dạy học của nhà trường, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của bộ môn tiếng Anh và đáp ứng nhu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
  Căn cứ Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.